REGULAMIN

Forum istnieje po to by prowadzić dyskusje jedynie na tematy zwišzane z jego tematykš.

Zabronione jest używanie na forum słów, awatarów, obrazów, sygnatur oraz nazw użytkowników mogšcych być odebranymi jako obelżywe w powszechnie używanym znaczeniu. Niedopuszczalne jest także umieszczanie jakichkolwiek treœci sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym. Za treœci umieszczane na forum odpowiada wyłšcznie ich autor. Spam i reklamy niedopuszczone przez administratora będš bezwzględnie i natychmiast usuwane.

Umieszczaj wštek w dziale, który odpowiada najlepiej jego treœci. Nigdy nie powielaj wštku i nie umieszczaj go naraz w kilku działach. Każdy wštek powinien obejmować tylko jedno zagadnienie odpowiadajšce jego tematowi.

Tytułuj wštki odpowiednio do zawartoœci i w sposób możliwie szczegółowy.

Zanim założysz nowy wštek przeszukaj najpierw forum - ktoœ mógł już rozwišzać problem wczeœniej.

Unikaj kłótni, flameware'ów oraz osobistych uwag. Ignoruj prowokujšce wštki i zgłaszaj wszelkie uwagi odnoœnie łamania regulaminu do moderatorów używajšc opcji raportowania. W sprawach nie objętych regulaminem stosuj się do netykiety oraz ogólnych zasad współżycia społecznego.

Nad zgodnoœciš publikowanych treœci z regulaminem czuwajš moderatorzy oraz administrator forum. W zależnoœci od stopnia złamania regulaminu mogš oni usuwać wštki lub ich częœć, blokować. W przypadkach wyjštkowo rażšcego złamania regulaminu forum administrator ma prawo do usunięcia konta użytkownika. Pamiętaj, że administrator i moderatorzy poœwięcajš swój prywatny czas i nie zawsze jest możliwa natychmiastowa reakcja - bšdŸ cierpliwy.

Wszystkie wpisy (komentarze i tematy) po opublikowaniu na stronach stajš się własnoœciš forum i jedynie administratorzy majš prawo decyzji w zakresie usunięciš opublikowanej treœci. Za treœć wpisu odpowiada użytkownik zamieszczajšcy dany wpis.

Serwis iq24.pl zastrzega sobie prawo do:
- przesyłania na adres skrzynki pocztowej użytkownika treœci informacyjnych i reklamowych, pochodzšcych zarówno od iq24.pl jak i innych podmiotów,
- załšczania do listów elektronicznych użytkowników treœci informacyjnych i reklamowych, pochodzšcych zarówno od iq24.pl jak i innych podmiotów.


serwis iq24.pl nie odpowiada za treœci zamieszczane na forach